vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Dự án  Xây dựng mạng đường ống cấp nước liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Địa điểm xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư Ban QLDA chương trình nước sạch và VS nông thôn