dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Nạo vét và kè hai bên bờ Sông Thiếp thuộc Dự án: Phát triển sinh thái dọc sông thiếp huyện Đông Anh

Dự án Nạo vét và kè hai bên bờ Sông Thiếp thuộc Dự án: Phát triển sinh thái dọc sông thiếp huyện Đông Anh
Địa điểm Huyện Đông Anh – TP Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty KTCT Thủy lợi Đông Anh – Ban QLDA Sông Thiếp
Hạng mục      + Thi công nạo vét Sông Thiếp

+ Xây bờ kè hai bên Sông Thiếp