dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông, Năng lượng & Môi trường

Hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê

Dự án  Hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải 20.000 m3/ngày đêm tại cụm công nghiệp Nguyên Khê
Địa điểm Xã Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần Đông Thành – Hà Nội