dự án vinadic
Hạ tầng & Giao thông

Dự án xây dựng tuyến đường gom và sông Đào Nguyên Khê đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Huyện Đông Anh

Dự án Dự án xây dựng tuyến đường gom và sông Đào Nguyên Khê đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Huyện Đông Anh
Địa điểm Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh
Hạng mục Thi công kè