Công nghiệp, Đầu tư Bất động sản

04 Khu công nghiệp

Khu CN Vân Nội Khu CN Nguyên Khê Khu CN Phổ Yên Khu CN Kiện Khê
Địa chỉ Đông Anh – Hà Nội Đông Anh – Hà Nội Thái Nguyên Hà Nam
Quy mô 10.68 ha 12.1 ha 10.6 ha 19.6 ha
Giá trị đầu tư 608 tỷ đồng 730 tỷ đồng 815 tỷ đồng 435 tỷ đồng
Tình trạng Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động Đang hoạt động

Khu công nghiệp Vân Nội – Đông Anh – Hà Nội

Khu công nghiệp Kiện Khê – Hà Nam

Khu công nghiệp Phổ Yên – Thái Nguyên